ГЛАВНАЯ >> Новости и статьи
 
20.02.2015 20:56:09
Новости

НЕДЕЛЯ РОДНОГО ЯЗЫКА В ШКОЛЕ Открытый урок На тему Ёлмезланы М. «Ананы кюню». Ёзденланы А. «Анакагъа саугъала»

НЕДЕЛЯ РОДНОГО ЯЗЫКА В ШКОЛЕ Открытый урок На тему Ёлмезланы М. «Ананы кюню». Ёзденланы А. «Анакагъа саугъала»
Дерсни мураты:назмуну бла хапарны темаларын, магъаналарын да ачыкълап сюзюу; анагъа сюймеклигин кючлеу; тарыхдан билимлерин теренлеу. Дерсге керекли затла: дерслик, ишчи дефтерле, компьютер, суратла, клей, къагъытла, къыпты. Дерсге эпиграф: «Ана юйню кюн жарыгъы».

Дерсни баргъаны.

I.Дерсге низам салыу.

Устазны сёзю: Кюнюгюз ахшы болсун сабийле! Жангы дерсни башлардан  алгъа юй дерсигизге къарайыкъ.

1.Ахматланы Любаны «Жаз башы» -деген назмусун кёлден айтыргъа.

2.Назмуну магъанасына кёре ишлеген суратларын кергюзтедиле, эм магъанасын айтадыла.

3.Жаз башында келген чыпчыкъла къайсыладыла?

II.Жангы дерсни ангылатыу.

8-чи март –Тиширыуланы кюню.

  Март ай бизни миллетибизге жарсыу да, къууанч да келтирген айды. Къууанч 8-чи март тиширыуланы –ынналаны, аналаны, ёсе келген ариу къызланы да байрамларыды. Тиширыуланы келе тургъан байрам бла  алгъышлайбыз, барыгъызны да жашауугъуз – ариу, зауукълу,ёмюрюгюз узакъ   болсун дейбиз.

   Жарсыу 8-чи март малкъар халкъны бушуулу кюнюдю . 1944 жылны бу кюнюнде бизни милллетибизни зорлукъ бла Орта Азиягъа, Къазахстаннга кёчюрюлгенди. Анда халкъыбыз саудан ёлген кёп болгъан чекге жетген эди. Болса да, тюзлюк хорлап, 13 жылдан таулула Ата Журтларына къайтхандыла. Бизни  бери  къайтаргъан биринчи  поезд Нальчикде 1957 жылда 28 –чи мартда келгенди. Малкъар халкъны жангырыу кюнюн белгилейбиз.

   Кесигиз кёргенигизча, миллетибизни тарыхында къууанч,бушуу да бир бирлерин алышындыра келедиле.

III.Солуу кезиу.

IV.Китап бла иш.

  1. 117-чи бетдеги сурат бла иш.
  2. Нарт сёзле бла иш.

 

Бу суратда неге хазырлана турадыла?

Жашчыкъны къолунда неле бардыла?

Ёлмезланы М. «Ананы кюню»-деген назмусун окъуу.

Устазны сёзю. Ёлмезланы Мурадин  Къазахстанда 20 март да 1949 –чу жылда Эрназар деген элде  туугъанды.

Ёлмезланы Мурадинни аты малкъар сабийлеге эрттеден белгилиди. Аны биринчи китабы «Жугъутур ызла» деген  аты бла басмадан 1977 жылда чыкъгъанды. Мурадин сабийлеге, таматалагъа да жазады. Сабийлеге деп, ол «Кишиучукъ», «Гыллыу-гыллыу-гыллыуча», «Таш макъа бла жауунчукъ»- деген китапларын чыгъаргъанды. Бюгюнлюкде Мурадин «Минги –Тау-Эльбрус» -деген журналны секретары болуп ишлейди. Мурадинни «Къан бла гюл» деген китабы Францияда француз тилде чыкъгъанды.

  1. Назмуну окъуу. « Ананы кюню».

Соруула бла ишле.

1.Жашчыкъ анасын не кюн бла алгъышлайды?

2.Ол анасына не алып келгенди?.

4.Устазны сёзю:

       Къарачай –Малкъарны сыйлы поэти,жырчысы Ёзденланы Альберт 5 апрельде 1957 жылда Къазахстанда туугъанды. 1996 жылда РФ сыйлы артисти деген ат берилгенди. Альберт 600 жыр жазгъанды.

            Хапарчыкъны окъуу. «Анакагъа саугъала».

Соруула бла ишле.

1.Жашчыкъ анасына не саугъа хазырлай эди.

2. Жанчыкъ Ахматха  къаллай саугъа этерге юйретди?

3. 8-чи мартны эрттенинде сабийле кеслерин къалай жюрюте эдиле?

4.Келигиз назмуну да хапарчыкъны да тенглешдирейик?

5. Экисинде да нени юсюнден  барады хапар?

6. Сиз а къалай хазырланасыз 8-чи мартха?

V.Къагъыт бла ишлеу.

  Келигиз бизда келе тургъан байрамгъа алгъышлау къагъыт ишлейик.

  • Биринчи чыкъгъан гюлню аты къалайды?
  • Жанкъозланы  къагъытдан ишлеу.
  • Алгъышлау сёзле жазадыла.

 

Анам –мени къууанчым!

Мен сени бек сюеме.

Бу жаз башы байрамда

Санга саулукъ тилейме!

 

VI.Дерсни бегитиу.

  • Ишчи дефтерледе иш.
  • Дерсни жаратдыгъызмы?

 

VII.Юйге иш.

 

117-чи бетде «Ананы кюню» деген назмуну кёлден билирге.

118-120 бетдеги «Анакагъа саугъала» деген хапарчыкъны окъургъа.

 

 
Панель управления